Όροι Χρήσης

 

Εισαγωγή

Το παρακάτω κείμενο έχει στόχο να καθορίσει τους όρους χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστότοπου που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση montinou.gr (εφεξής «ιστότοπος»).

Όπου «χρήστης», εννοείται ο οποιοσδήποτε επισκέπτης του ιστότοπου.

Η χρήση όλου του «περιεχομένου», δηλαδή όλων των υπηρεσιών που παρέχει ο ιστότοπος και όλων των δεδομένων που εμπεριέχονται όπως κείμενα, φωτογραφίες και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων εμπεριέχονται στον ιστότοπο (εφεξής «περιεχόμενο»), διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, καθώς η χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Η αποδοχή των όρων σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με τον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους.

Ο ιστότοπος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω του montinou.gr.

 

Προσωπικά δεδομένα

Στην Πολιτική Απορρήτου περιγράφονται οι κανόνες που διέπουν τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων που λαμβάνει ο ιστότοπος από τους χρήστες του. Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει ο ιστότοπος συνεπάγεται την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου.

 

Εγγραφή χρήστη

Για την παροχή κάποιων υπηρεσιών του ιστότοπου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγράφεται απευθείας α. μέσω του email του ή β. μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στις διαδικτυακές πλατφόρμες Facebook και Google. Στην πρώτη περίπτωση ο ιστότοπος δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το montinou.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τους χρήστες του. Στη δεύτερη περίπτωση ισχύουν οι όροι που θέτει η κάθε πλατφόρμα στους χρήστες της προκειμένου να μεσολαβήσει στην εγγραφή.

 

Δημοσίευση σχολίων από χρήστες

Στον ιστότοπο δίνεται η δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων από τους χρήστες. Τα σχόλια πρέπει να διέπονται από τους κανόνες που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE), να γίνονται με ευγένεια και αλληλοσεβασμό και να μη θίγουν με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Το περιεχόμενο των σχολίων θα πρέπει να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό και να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Τα σχόλια δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους που κατευθύνουν αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε εμπορική εταιρεία ή και πληροφορίες που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που εμφανίζονται στον ιστότοπο.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για το κάθε σχόλιο που δημοσιεύει ο χρήστης, είναι και παραμένει αποκλειστικά δική του. Σε ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων, ο ιστότοπος έχει το δικαίωμα να διαγράψει κάποιο σχόλιο ή ακόμα και τον χρήστη που δημοσίευσε το σχόλιο.

Η αξιολόγηση, η ορθότητα και η χρησιμότητα των δημοσιευμένων σχολίων καθώς και η χρήση τους ως πληροφοριών είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ιστότοπος.

 

Σύνδεσμοι προς άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links). Η απευθείας πρόσβαση σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται για τη διευκόλυνση των χρηστών του ιστότοπου και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω επίσκεψης σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, την ευθύνη φέρει ο αντίστοιχος διαδικτυακός τόπος, και εκεί οφείλει ο χρήστης να απευθύνεται.

 

Ασφάλεια

Ο ιστότοπος λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει την ασφαλή χρήση των υπηρεσιών του, όμως δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του και δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά τυχόν υποστεί ο χρήστης καθώς η λειτουργία του είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες που δεν δύνανται να ελεγχθούν.

 

Διαφημίσεις

Ο ιστότοπος περιέχει ή μπορεί να περιέχει στο μέλλον υλικό διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού. Ο ιστότοπος δεν υποχρεούται και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή μη του περιεχομένου του διαφημιστικού υλικού που αναρτάται, με εξαίρεση κάποιες προφανείς περιπτώσεις προσβολής έννομων δικαιωμάτων που θα γίνονταν εύκολα αντιληπτές από τον μέσο πολίτη. Ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών ή οποιωνδήποτε τρίτων θεωρούν ότι θίγονται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη ή ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού που αναρτάται. Οι διαφημιζόμενοι ή/ και δημιουργοί του διαφημιστικού αυτού υλικού έχουν την πλήρη ευθύνη και εκεί οφείλει ο χρήστης να απευθύνεται.

 

Ενημερωτικά δελτία

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο στους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι ή και που οικειοθελώς έχουν παραχωρήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας στον ιστότοπο, δηλώνοντας ότι επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοι οι αποδέκτες χρήστες έχουν δικαίωμα να διαγραφούν ανά πάσα από τη λίστα λήψης ηλεκτρονικών δελτίων, εφόσον το επιθυμούν, μέσω συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου καθορίζεται από τον ιστότοπο και δύναται να περιέχει μηνύματα τρίτων.

 

Ευθύνη προς αποζημίωση

Το περιεχόμενο του ιστότοπου montinou.gr έχει καθαρά ψυχαγωγικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνεται και τροποποιείται συνεχώς. Σε καμία περίπτωση, δεν προκύπτει ευθύνη του ιστότοπου για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης εξ αφορμής της χρήσης των υπηρεσιών του ιστότοπου.

 

Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ολικά, τμηματικά ή περιληπτικά ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτοτυπικό χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιστότοπου.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση κανενός είδους εκμετάλλευσης και πάντα με την προϋπόθεση να αναγράφεται η πηγή προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στον ιστότοπο και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, ανάγεται στη δική τους ευθύνη και δεν σχετίζεται με τον ιστότοπο.