Κανονισμός λειτουργίας

Ειδικά και Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ειδικά Μαθήματα είναι όλα όσα διδάσκονται στις παραπάνω σχολές και τμήματα.
Υποχρεωτικά Μαθήματα για τους σπουδαστές είναι:

 • Α’-Β’-Γ’ θεωρία
 • Α’-Β’-Γ’ Αρμονία
 • Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’ Σολφέζ
 • Μουσική γραφή καθ’ υπαγόρευση (Dictée)
 • Μουσική Δωματίου
 • Οργανογνωσία
 • Μορφολογία
 • Ιστορία της μουσικής
 • Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista)
 • Υποχρεωτικό Πιάνο
 • Πρακτικό διδασκαλείο
 • Χορωδία
 • Μουσικά σύνολα

Η Διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων γίνεται ατομικά , ενώ η διδασκαλία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων είναι ομαδική .

Βαθμολογία Μαθητών και Εξετάσεις

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται στις εξετάσεις στο τέλος του Α’ και Β’ εξαμήνου.
Δικαίωμα προβιβασμού έχουν οι σπουδαστές με μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από 5 .
Δικαίωμα εξετάσεων Πτυχίου ή Διπλώματος , δύναται στους Τακτικούς Σπουδαστές.

Τακτική Φοίτηση

Τακτικός σπουδαστής ορίζεται εκείνος που παρακολουθεί την 10μηνη φοίτησή του , όπως ορίζει το Υπουργείο, και ολοκληρώνει εκτός του ειδικού μαθήματος , όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του επιπέδου.

Απουσίες και Αναβολή Μαθημάτων

Μαθητές που απουσιάζουν οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως και να δικαιολογούν την απουσία τους. Το μάθημα που χάθηκε με υπαιτιότητα του μαθητή δεν αναπληρώνεται . Η καθυστέρηση της έναρξης του μαθήματος με υπαιτιότητα του μαθητή δεν αναπληρώνεται.
Η καθυστέρηση της έναρξης του μαθήματος / ακύρωσή του από τον Διδάσκοντα αναπληρώνεται.

Διδακτικό Έτος

Το Διδακτικό Έτος αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει 30 Ιουνίου (10μηνη φοίτηση) .
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
Σε περίπτωση διακοπής μαθημάτων, πρέπει να έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση της Σχολής ένα μήνα νωρίτερα παραδίδοντας έγγραφη δήλωση.

Οικονομικές Υποχρεώσεις

Το Τέλος Εγγραφής καταβάλλεται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους ή προκαταβάλλεται τέλη Ιουνίου.
Τα δίδακτρα είναι ετήσια και καθορίζονται κατά Σχολή/Τμήμα και Επίπεδο.

Τα Δίδακτρα καταβάλλονται με τους εξής τρόπους:

 • Σε μία δόση κατά την εγγραφή.
 • Μηνιαίως το 1ο δεκαήμερο κάθε μήνα (σε 10 μηνιαίες δώσεις).

Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος στην πλήρη καταβολή των διδάκτρων κάθε μήνα, ανεξάρτητα από πιθανές απουσίες του από τα μαθήματα.
Ο μαθητής δεν πρέπει να οφείλει δίδακτρα και εξέταστρα, προκειμένου να λάβει μέρος στις εξετάσεις Ιουνίου και να έχει τη δυνατότητα εγγραφής για το νέο σχολικό έτος.
Τα εξέταστρα αφορούν όλες τις εξεταστικές περιόδους ( προαγωγικές , προκριματικές , απολυτήριες εξετάσεις , και κατατακτήριες εξετάσεις).
Η καταβολή των εξέταστρων γίνεται μία εβδομάδα πριν τις εξετάσεις .
Η μουσική Σχολή Μαρία Μοντίνου διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα δίδακτρα/τέλη όπου κρίνει αναγκαίο.

Ανακοινώσεις

Οι σπουδαστές οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων – ειδοποιήσεων της Σχολής.

Βιβλιάριο Σπουδών

Το Βιβλιάριο Σπουδών της Σχολής δίνεται σε όλους τους σπουδαστές που εξετάζονται πρώτη φορά Δωρεάν.
Οι σπουδαστές οφείλουν να καταθέτουν το Βιβλιάριο Σπουδών στη γραμματεία της Σχολής ένα μήνα πριν τις εξετάσεις.
Σε απώλεια ή καταστροφή του Βιβλιάριου Σπουδών το κόστος επανέκδοσής του επιβαρύνει τον ίδιο τον σπουδαστή .

Αργίες

Ισχύουν όλες οι επίσημες αργίες που ορίζει το Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείο Πολιτισμού για το εκάστοτε διδακτικό έτος.